Co léčíme?

Prevence :

Je všeobecně známo, že je daleko jednodušší zasáhnout nemoc preventivně, než ji následně složitě léčit. Z testování na EAV přístroji, znalostí orientální diagnostiky a typologie člověka máme možnost odhalit slabost -buď vrozenou nebo získanou -v různých energetických okruzích či orgánech. Včasným zásahem, pročištěním a posílením jednotlivých orgánů, je možné předejít nemoci před jejím vypuknutím. Znalost sama sebe, slabých a silných míst ve svém zdravotním stavu, je jedním z nejdůležitějších předpokladů prevence různých fyzických, ale i psychických nemocí.

Detoxikace :

Současné životní prostředí (vzduch, voda i potraviny) nese s sebou výrazné riziko zanesení organismu chemickými látkami, těžkými kovy, radioaktivitou. Každý člověk v současné době je tomuto riziku vystaven, ne každý však je stejně k těmto jedovatým látkám vnímavý. Toxiny zevníhoprostředí jsou bezesporu velmi často spoluúčastny na rozvoji nejrůznějších onemocnění počínajealergiemi, konče nádorovými onemocněními. Někdy jsou jednou z příčin, jindy příčinou jedinou. Při současném životním stylu je důsledná detoxikace organismu jedním z prvních předpokladů léčbyjakékoliv nemoci. Je prospěšná pro každého člověka i preventivně. Na EAV přístroji máme možnostzjistit charakter zatížení a typ toxických látek, na které je organismus nejvíce vnímavý, a podle tohourčit detoxikační léčbu.

Stres :

Je doba, kdy je stres naprosto běžnou součástí našeho každodenního režimu. Každý člověk je denněvystaven různým stresovým situacím, ale každý je ke stresu jinak vnímavý. Příroda obdařila člověka velmi důmyslným systémem reakce na stresovou situaci. Na každé ohrožení a nebezpečí reagujemevyplavením hormonu, zvaného adrenalin, který má za úkol připravit naše tělo k útoku nebo k útěku.

Současný člověk nemá při stresu ani jednu z těchto možností, je nucen své reakce potlačit. Přebytečný adrenalin pak zatěžuje naše vnitřní orgány -nervový systém, zvláště vegetativní, cévní systém, játra atd. V našem institutu máme možnost pomocí přírodních metod regulovat vnímavost organismu na stres, posílit hormonální orgány i vegetativní nervový systém tak, aby měl stres na naše zdraví co nejmenší fyzické následky.

Alergie :

colecimeNárůst alergií v posledních letech je varujícím momentem pro nás všechny. Podle našich poznatků je příčinou alergie poškozený imunitní systém, který reaguje chaoticky a nepřiměřeně. Příčin poškození imunity je celá řada, nejčastěji je problém v oblasti střevní imunity v důsledku chemické léčby, nevhodné stravy, radioaktivní zátěže apod. Důležitou roli zde hraje chemická zátěž v organismu a v neposlední řadě můžeme vytestovat zbytky po očkování, ale i jinou bakteriální či irovou nebo plísňovou zátěž. Všechny tyto příčiny máme možnost odhalit pomocí EAV a postupně posílit jak imunitní systém, tak zbavit organismus toxické zátěže, a tím přetnout začarovaný kruh alergiím. K těmto alergiím patří nejen běžné příznaky rýmy a pálení očí, ale i kožní alergie, astma atd.

Zažívací obtíže :

Zažívací systém je přes naši stravu v neustálém kontaktu se zevním prostředím. Vzhledem k tomu, že se stravovací návyky v posledních desetiletích značně zhoršily jak co do složení stravy, tak její chemické čistoty, je nášzažívací systém vystaven velkému útoku. K tomu přistupuje i mnohdy nešetrná chemická léčba. Díky těmto skutečnostem jsou zažívací obtíže jednou z nejčastějších příčin onemocnění vůbec. Tím to však nekončí, neboť na kvalitě našich střev závisí kvalita a složení živin, které tvoří a obnovují naše tělo. V neposlední řadě je střevo imunitním orgánem a při jeho porušení i tato funkce výrazně trpí. Nepřekvapí nás tedy, že porucha v tomto tak důležitém systému stojí na

začátku valné většiny nemocí. Je tedy pochopitelné, že u spousty nemocí začínáme právě zlepšením kvality celého zažívacího systému.

Únava, chronický únavový syndrom :

Chronický únavový syndrom je v poslední době středem zájmu lékařských výzkumů na celém světě. Je to onemocnění, jehož frekvence v posledních letech závratně narůstá. Vyskytují se těžké formy, kdy člověk není schopen prakticky žádné činnosti. Daleko častější jsou však lehčí formy, kdy je únava běžnou součástí života. Člověk zvládne základní pracovní a životní potřeby, ale těžká únava mu znesnadňuje jakoukoli další psychickou i fyzickou práci. Kromě těchto základních potřeb nezvládá prakticky vůbec nic. Podle našich zkušeností je příčinou tohoto nepříznivého stavu porucha imunitního systému, který není schopen odstranit z organismu toxiny různého původu. Ty se hromadí, postupně narušují činnost celého organismu. V tomto případě můžeme vytestovat nejrůznější virové, bakteriální i plísňové zátěže, které narušují činnost jednotlivých orgánů a zvláště pak působí na centrální nervový systém. Důkladnou diagnostikou EAV odstraněním toxinů a postupnou léčbou, vedoucí k posílení immunitního systému, dosáhneme podstatného zlepšení a většinou naprostého vymizení únavy.

Bolesti hlavy, migrény :

Představovat bolest hlavy jistě nikomu nemusíme. Bolest hlavy mívá velké množství lidí při porušení ustáleného životního stereotypu. Zdravotním problémem se však stává tehdy, pokud se objevuje pravidelně ve větší intenzitě a četnosti. Příčiny bolestí hlavy jsou velmi různorodé. Často vidíme různé skrytě neuroinfekce způsobené bakteriemi nebo viry (borrelie, meningokok, toxoplasma aj.). časté jsou také záněty v oblasti hlavových kloubů. Bolest hlavy může být projevem patologického procesu kdekoli jinde v organismu. Při zkoumání původu bolesti hlavy je třeba vyloučit všechna ložiska v oblasti hlavy (dutiny, zuby, oči, uši).

Bolesti páteře :

Páteř je pohybovou osou našeho těla. Při běžném sedavém způsobu života je velmi jednostranně zatěžována, což se může projevit ve všech jejích úsecích -krčním, hrudním i bederním. Ale fyzická zátěž páteře zdaleka není jedinou příčinou její bolesti. Na různých úsecích páteře se odráží i stav jednotlivých orgánů našeho těla, a proto bolest v této oblasti může být i signálem a projevem jiné skryté nemoci. Důkladnou diagnostikou pomocí EAV je možné rozlišit příčinu. Mnohdy pak stačí jednoduchý zásah, který vyřeší někdy i dlouholetý problém. Často je však samozřejmě nutná postupná léčba, která vede jak ke zlepšení vnitřních problémů, tak k posílení vaziva kolem páteře, či odstranění zánětlivých změn drobných kloubů páteřních.

Imunitní poruchy - časté infekční nemoci :

Opakované angíny, chřipky, záněty průdušek i záněty močového měchýře můžeme vidět u mnoha lidí -zvláště pak tento problém postihuje děti. Občasná chřipka ještě neznamená poruchu imunitního systému. Problémem se to stává tehdy, jestliže infekční nemoci za sebou často následují. Pokud za sebou následují dvě nebo tři infekční onemocnění, je vždy nutné hledat příčinu a nespokojit se jen s léčbou příznaků. Příčina bývá v porušeném imunitním systému, podle našich zkušeností nejčastěji v oblasti střeva. Každá následná antibiotická léčba zlepší sice příznaky onemocnění, ale zhoršuje střevo, a tím i celkovou imunitu. Proto často vidíme začarovaný kruh nemocí, kdy dítě či dospělý trpí jednou angínou za druhou. Rozetnutí tohoto řetězce je důležitou podmínkou nejen pro momentální zdraví, ale i pro prevenci dalších daleko závažnějších nemocí. Imunitní systém odpovídá za obranu těla proti různým toxickým látkám, které se při jeho slabosti hromadí a organismus poškozují. Posílením imunity střeva, brzlíku či pročištěním sleziny a kostní dřeně od nejrůznějších toxických látek můžeme obnovit obranyschopnost organismu. Pokud je imunitní systém dobrý, neznamená to, že neonemocníme, ale nemoci jsou méně časté a hlavně organismus na nemoc správně reaguje.

Cévní poruchy :

Onemocnění cévní soustavy je nejčastější příčinou nemocnosti i příčin úmrtí v současné populaci. Přestože je tato skutečnost všeobecně známa, zatím se nepodařilo snížit stoupající trend tohoto onemocnění. Tak jako u většiny nemocí, příčina zde nikdy není jedna jediná. Z našich měření vidíme, že cévy mohou být poškozeny bakteriemi, viry, plísněmi, těžkými kovy, zvláště olovem; významnou roli zde hraje určitá vrozená dispozice.Zásadní význam zde má samozřejmě strava, její složení, kvantita i kvalita. Onemocnění cév má jeden charakteristický rys, příznaky dlouho nejsou prakticky žádné a až se objeví, může být často i pozdě. To vše je o to nebezpečnější, že se lidé s tendencí k cévním onemocněním (infarkt myokardu) většinou jeví jako absolutně zdraví -a o to víc je cévní problém překvapí. Výhodou našich vyšetření je to, že můžeme odhalit počínající změny na cévním systému již před objevením prvních příznaků. Tím můžeme účinně zasáhnout preventivně i léčebně. Naše vyšetřovací metody jsou velice šetrné a jsou bez negativního vlivu na srdce i jiné orgány.

Kloubní onemocněníartrózy, artritidy :

Kloubní onemocnění nejsou v posledních letech zdaleka nemocemi starých lidí. Stále více mladých a mladších si stěžuje na bolesti kloubů. Klouby jsou rezervoárem hromadícím toxiny, které organismus není schopen zpracovat svým imunitním systémem. A tak zde při testování můžeme najít bakteriální, virové i jiné toxiny. Často je proces už i ve stadiu autoagrese, tedy stavu, kdy imunitní systém bojuje proti buňkám vlastní tkáně. Klouby jsou dále zároveň zatěžovány nevhodnou stravou, nadváhou, malým nebo nepřiměřeným pohybem. Naše vyšetřovací i léčebné metody také vedou k pročištění a regeneraci kloubů. U každého pacienta takto léčeného doporučujeme dietologický a pohybový režim,který působí jak preventivně, tak léčebně.

Speciální vyšetření prorůzné věkovékategorie:

děti, pubertální věk, osoby produktivního věku, těhotnéženy, starší osoby.

Každá věková kategorie má svá specifická zdravotní rizika, která vyplývají z charakteristiky toho kterého věku. Proto při našem měření vždy přihlížíme k fyziologickým potřebám a charakteristikám období. Každý věk zasluhuje jiný preventivní i léčebný postup.

Kožní onemocnění :

Podle našich zkušeností jsou kožní vyrážky vždy projevem dysharmonie či onemocnění uvnitř organismu. Proto je zde vždy třeba léčit nejen kůži, ale "celého člověka". Každý lékař přírodní medicíny musí vždy prověřit u pacienta s kožním problémem stav střeva, plic, ledvin a jater a léčebně zajistit správný chod těchto orgánů. Po dalším důkladném očištění mezibuněčného prostoru a správném dietologickém režimu většinou dochází k vymizení kožních problémů. V naší praxi se nejčastěji objevuje atopický ekzém, akné, ekzémy nejrůznějšího původu na končetinách apod.

Gynekologické obtíže :

Také nemoci ženských pohlavních orgánů a hormonální sféry se posouvají do stále mladšího věku. Výtoky nejsou výjimkou ani u malých děvčátek. Problémy s menstruačním cyklem mají jak mladé dívky, tak starší ženy. Problémy přechodového období nyní prožívá velké množství žen. Mnohé z běžně používaných léčebných metod nejsou bez negativního vlivu na zdraví ženy. Proto se snažíme nejen o odstranění příčin vzniklé poruchy, ale i harmonizaci celého hormonálního systému pomocí přírodních postupů. Hormony nedoplňujeme uměle, ale podporujeme činnost vlastního hormonálního systému. Velkým problémem posledních desetiletí jsou onemocnění způsobená plísněmi. Zde vidíme, že běžná léčba bývá neúspěšná hlavně proto, že příčina nebývá přímo v gynekologických orgánech, ale jinde v těle, zvláště pak v zažívacím systému a překyselení organismu. To vše jsou příčiny, které se nám často podaří odstranit.

Onkologická prevence :

Onkologická onemocnění jsou postrachem pro většinu lidí. Ale strach nepomůže. Je mnoho cest, jak zlepšit imunitní systém, detoxikovat organismus, posílit vrozeně slabá místa, a tím zlepšit organismus natolik, že bude daleko odolnější i k onkologickým onemocněním. Ale nejen to, každý člověk ve svém životním stylu a stravě může udělat v tomto směru mnohá podstatná opatření. Jak léčebným pročištěním, tak nastavením preventivního režimu můžeme v mnohém pomoci. Pokud onkologické onemocnění již propuklo, můžeme poskytnout doplňkovou léčbu, která může zlepšit kvalitu života a naději pacienta na vyléčení.